کــلاســیــک 2000
بهتــرین وبــلاگ آموزشــی و تفریحــی
گروه طراحي قالب من

جواب تمام فکر کنیدهای شیمی دوم دبیرستان.......


فکر کنید صفحه ۶

۱-هانری مشاهده ی یاد شده را چگونه تفسیر کرد که آن را کشف پدیده ای تازه نام نهاد؟او مشاهده ی خود را این گونه تفسیر کرد:"دو قطعه بلور از خود تابشی منتشر کرده اند و این تابش بر روی فیلم خام عکاسی موجود در کشوی میز اثر گذاشته".

۲-آیا مشاهده ی یاد شده برای این نتیجه گیری کافی به نظر میرسد؟چرا؟خیر,زیرا ممکن است فیلم خام قبلا نور دیده باشد یا عوامل دیگری در کشوی میز باعث نور دیدن آن شده باشند.

۳-برای افزایش اطمینان به این نتیجه گیری چه پیشنهادی به هانری دارید؟آزمایش را با قطعه های بلور مشابه در شرایطی که بقیه عوامل تاثیر گذار ثابت باشند,تکرار کند.

نویسنده: علی مولازاده

کلاس:۲۰۳

---------------------------------------

فکر کنید صفحه ۹

رادرفورد با استفاده از نتایج آزمایش خود,شکل 2,مدل دیگری برای اتم پیشنهاد کرد که مدل اتم هسته دار نامیده  شد.مشاهده ها و نتیجه گیری های رادرفورد که به ارایه این مدل انجامید در زیر آمده است.او از کدام مشاهده کدام نتیجه گیری را کرده است؟شرح دهید.

به ترتیب از بالا به پایین:

مشاهده (1) منجر به نتیجه گیری آ گردید:اگر بیشتر حجم اتم فضای خالی نبود,بیشتر ذره های آلفا بدون انحراف خارج نمی شدند.

مشاهده (2) منجر به نتیجه گیری ب گردید:زیرا پرتو های آلفا دارای بار مثبت اند و از هسته که به علت وجود بار مثبت دارای میدان الکتریکی است دور میشوند.

مشاهده (3) منجر به نتیجه گیری پ گردید:زیرا اگر هسته بزرگ بود,تعداد ذره های آلفای منحرف شده بیشتر میشد و چون هسته اتم طلا جرم بسیار زیادی دارد پرتوهای آلفا را با زاویه ای بیش از 90 درجه منحرف میکند.

 نویسنده:علی اکبر زنگی آبادی کلاس 203

---------------------------------------

فکر کنید صفحه ۱۴ ((جواب سوال یک))

۱-با توجه به شکل زیر راهی برای محاسبه ی جرم اتمی میانگین بور پیشنهاد کنید.

 

 ۲۰ درصد ـــــــــــــ  گلوله سیاه :۶

۸۰درصد ـــــــــــــ گلوله سفید : ۲۴

۸/۱۰=۱۰۰÷۱۰۸۰= (۸۰× ۱۱)+(۲۰×۱۰)  یا  10/8= ۳۰÷[(۲۴× ۱۱)+(۶×۱۰)]= جرم اتمی میانگین

نویسنده: علی مولازاده کلاس 203

---------------------------------------

فکر کنید ص14 ..سوال 3

3-تجربه نشان میدهد که ایزوتوپ ها خواص شیمیایی یکسانی دارند ولی برخی خواص فیزیکی وابسته به جرم آنها با هم تفاوت میکند این تفاوت در ترکیب های شیمیایی دارای آنها نیز مشاهده میشود.با دقت به شکل ص14 {پایین} نگاه کنید.

آ-از این مشاهده چه نتیجه ای میگیرید؟
جواب{100 گرم آب سنگین نسبت به 100 گرم آب معمولی حجم کمتری را در استوانه ی مدرج اشغال میکند چون چگالی اب سنگین از چگالی اب معمولی بیشتر است.}

ب-به نظر شما اگر یک قطعه یخ _D2O را در اب معمولی (H2O) بیندازیم روی اب شناور میماند یا فرو میرود؟شما چه پیشبینی میکنید؟ چرا؟؟
جواب{یخ D2O در اب( H2O) فرو میرود زیرا چگالی D2O از H2O بیشتر است باید در نظر داشت چون جرم اب D2O از H2O بیشتر است با توجه به رابطه زیر چگالی D2O از H2O بیشتر میباشد.}
m
---- =d
V
d=چگالی m=جرم V=حجم

توسط::محمد مهدی حجت 203

---------------------------------------

فکرکنیدصفحه ی22  /**/

آ.نمودارزیر تغیر انرژی های یونش متوالی منیزیم را نشان میدهد.ضمن تفسیرعلت بروزتغیییردرمقدار ای انرزی ها.توضیح دهید که چرااین مشاهده ها راشاهدی بروجودلایه های الکترونی در اتم می دانند؟

  جواب:چون الکترون هادردسته جات معینی ازانرژی دارد بیانگرلایه بودن الکترون هادراتم است.  /**/

ب.نمودارزیر تغییرانرژی های یونش عنصرهایی با عدداتمی1تا12رانشان میدهد.این نمودارونموداربالاچه شباهت هاوچه تفاوت هایی باهم دارند؟آیا تغییرات مشاهده شده با تغییرات موردانتظارشما هماهنگی دارد؟ از این موضوع چه نتیجه ای می گیرید؟

  /**/ جواب: دراین نمودارنیز اتم ها دردسته هایی از انرژی یونش قرار دارند که به خاطر لایه ای بودن الکترون ها در اتم می باشد.

/**/ ابوالفضل اسدی201

--------------------------------------

جواب فکر کنید صفحه 27-28

 

4) تعدادعنصر های موجوددر هر ردیف جدول مندلیف را چگونه توجیح میکنید؟؟

جواب{در ردیف اول 2 عنصر داریم .چون در ردیف اول اوربیتال 1s عنصرها در حال پر شدن است که فقط گنجایش 2 الکترون دارد .پس دو عنصر خواهیم داشت .
_در ردیف دوم و سوم در هر ردیف 8 عنصر جای گرفته اند .زیرا در هر یک از این ردیف ها اربیتال های S و P در حال پر شدن هستند که گنجایش 8 الکترون دارند.پس 8 عنصر در هر ردیف خاهیم داشت.
_در ردیف چهارم 18 عنصر جای گرفته است و در آن اربیتال های 4sو4Pو3d در حال پر شدن هستند که گنجایش 18 الکترون دارند .پس در ردیف چهارم .18 عنصر خاهیم داشت.}توسط""حامد ذوالعلی 203

5) اگر علت واکنش پذیری عنصرها را تمایل آنها برای دستیابی به لایه های الکترونی پر تعریف کنیم کدام عنصر ها از این دید واکنش ناپذیرند؟انها را نام ببرید.

عناصر گروه ۱۸

 هلیم، نیون ،ارگون، کریپتون، زنون ،رادون

عادل عطایی۲۰۱

6) ارایش الکترونی مورد انتظار برای (۲۴Cr) را رسم کنید.تفاوت مشاهده شده میان این ارایش الکترونی داده شده را چگونه توضیح می دهید.

24Cr 1s22s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4      غلط

24Cr 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 64s1 3d5    درست

زیرا نیمه پر پایدار تر است

سجاد شیر علی نژاد201

---------------------------------------

جواب پرسش صفحه 35

1 -     Li < Na<K <k<> </k<>

2-در این گروه چون فلزند هر چه پایین تر برویم فعال ترند

 

3 -  Cs (سزیم) چون دراین گروه پایین تر از همه قراردارند واکنش پذیر تر از Rb(روبیدیم)خواهد بود

محمد حسین قربانی کلاس 201

---------------------------------------

پرسش صفحه ی 37

جواب : 1-کلسیم بیشتر است چون پایین تر است

2-هرچه پایین تر برویم واکنش پذیر ترند

---------------------------------------

پرسش ص41

جواب 1-Cl بیشترین و I کمترین

2- بله چون بروم فعال تر است و با یدید واکنش می دهد

---------------------------------------

فکر کنید ص44

1_به بار مثبتی که یک الکترون در فاصله ی معینی از هسته احساس میکند بار موثر هسته برای ان الکترون میگویند.
آ_بار موثر هسته برای کدام الکترون ها کمتر است؟ لایه های درونی یا لایه ی ظرفیت ؟
جواب{بار موثر برای الکترون های درونی بیشتر است.}

ب_بار موثر هسته ی اتم هر عنصر در هر تناوب چگونه تغییر میکند؟چرا؟

جواب{در هر تناوب با افزایش عدد اتمی (از چپ به راست)بار موثر هسته افزایش میابد.زیرا در هر تناوب تعداد لایه ثابت است و با افزایش عدد اتمی جاذبه ی هسته افزایش می یابد .}توسط::حامد محبیان 203

2-چنان که در نمودار زیر مشاهده می شود شعاع اتمی عنصر هادر یک تناوب از چپ به راست کم می شود این مشاهده را چگونه توجیه می کنید؟

پاسخ:به دلیل افزایش بار موثر هسته در یک دوره (ازچپ به راست)جاذبه هسته روی لایه آخر زیاذ شده که موجبکاهش شعاع اتمی می گردد.

توسط:علی همدانی 202

---------------------------------------

فکر کنید ص46

آیا میان شعاع اتمی عنصرها و انرژی نخستین یونش آنها رابطه ای وجود دارد؟پاسخ خود را توضیح دهید

جواب:{بله.به طور کلی شعاع اتمی عنصر ها و انرژی نخستین یونش با هم رابطه ای معکوس دارند .هر چهشعاع اتمی کوچک تر باشد اثر جاذبه هسته بیشتر بوده و الکترون های لایه ی ظرفیت مشکل تر جدا میشوند.لذا انرژی نخستین یونش افزایش می یابد}

محمد صالح اقبال نیا 203

------------------------------------------

فکرکنید ص47

سوال1
چه شباهتی میان روند تغییر انرژی نخستین یونش و الکترونگاتیوی عنصرها وجوددارد؟
هردو یک روند دارند.روند تغییرات الکترونگاتیوی مشابه انرژی یونش است.

امیرحسین سعیدی کلاس 202

سوال 2

به شکل 9 نگاه کنید.آیاارتباطی میان مقدار الکترونگاتیوی عنصرها و خصلت فلزی آن ها مشاهده می شود؟توضیح دهید

 

الکترونگاتیوی با خاصیت نافلزی رابطه ی مستقیم ولی با خصلت فلزی رابطه ی عکس دارد

---------------------------------------

خود را بیازمایید ص 50

جواب 1-ربیدیوم و کلسیم با از دست دادن الکترون و تبدیل به کاتیون اکسیژن و ید و نیتروژن با گرفتن الکترون تبدیل به انیون می شوند

2-گوگرد به آرگون ، برلیم آرایش هلیم ، سدیم آرایش نئون و برومید آرایش کریپتون

---------------------------------------

محمد هادی هنرجو کلاس 202

ص56

به دقت به داده های دو جدول۳و۴ نگاه کنید.

آ. به نظر شما کدام نتیجه گیری های زیر در مورد انرژی شبکه بلور ترکیب های یونی درست است؟چرا؟

۱-هر چه اندازه کاتیون کوچکتر باشد انرژی شبکه بیشتر است؟

درست است چون شعاع یونها با انرژی شبکه رابطه عکس دارد.

۲-هر چه بار آنیون بیشتر باشد انرژی شبکه کمتر است.

غلط است چون بار یونها با انرژی شبکه رابطه مستقیم و دارد و هر چه بار یون بیشتر باشد انرژی شبکه بیشتر می شود.

۳-هر چه شعاع آنیون بزرگتر باشد انرژی شبکه بیشتر است.

غلط چون شعاع یونها با انرژی شبکه رابطه عکس دارد.

۴-انرژی شبکه با بار کانیون رابطه مستقیم و با شعاع آن رابطه وارونه دارد.

درست

ب.بیش بینی کنید که کدام ترکیب یونی زیر انرژی شبکه بیشتری دارد؟

جواب:MgO بیشتر از CaO است چون در این دو ترکیب O یکسان وMg در بالای گروه و شعاع ان کوچکتر است در نتیجه انرزی شبکه ان بیشتر است


---------------------------------------


پاسخ فکر کنید صفحه 57
آیا میتوان میان انرژی شبکه و نقطه ی ذوب یک ترکیب یونی رابطه ای در نظر گرفت؟
بله.هر قدر شبکه انرژی بیشتر باشد،نقطه ذوب نیز بالا تر است در حقیقت هر قدر انرژی شبکه بلور جامد یونی بیشتر باشد آن شبکه پایدار تر خواهد بود و استحکام بیشتری دارد بنابرین مقدار دمایی که برای در هم ریختن شبکه بلور مورد نیاز است بیشتر خواهد بود. 

---------------------------------------

خود را بیازمایید ص 60

جواب1- به ترتیب لیتیم اکسید ، منگنز II اکسید ، آهن III اکسید ، کلسیم کلرید ، کلسیم نیتریت ، آهن II  هیدروکسید ، سدیم فسفات  و آمونیوم سولفات

2- Na2SO4 , MgSO3 , Zn3(PO4)2 , CuSO4 , MgBr2 , CoO , ScI , FeBr3

---------------------------------------

پرسش ص 63

جواب آ) بله

ب)X،2H2O

---------------------------------------

خود را بیازمایید ص 75

جواب

---------------------------------------

خود را بیازمایید ص 78

جواب

---------------------------------------

خود را بیازمایید ص 82

جواب1- گوگرد دی اکسید و سیلیسیم تترا فلوئورید و دی نیتروژن تری اکسید

2-کربن +4 و فسفر +3 و گوگرد +6

3- PBr5 , SF6 , N2O4

----------------------

خود را بیازمایید ص89

جواب

----------------------

پاسخ فکر کنید صفحه 90

1- نیروی جاذبه ای نشری لوندون نیروی جاذبه ضعیفی است که بین مولکول ها بر اثر ایجاد دوقطبی های لحظه ای تشکیل می شود در مورد نحوه پیدایش قطبیت لحظه ای می توان گفت که چگالی ابر الکترونی در مولکول های مواد به ویژه مولکول های ناقطبی در یک لحظه در یک طرف مولکول بیشتر از طرف دیگر می شود.

بنابراین آن مولکول ، مانند مولکول های قطبی واقعی ، دو سر یا دو قطب مثبت و منفی پیدا می کند این دوقطبی لحظه ای بعد مولکول های اتم های مجاور اثر می گذارد و آن را بر اثر القا به ذره های دوقطبی تبدیل می کند در نتیجه همه مولکول ها به طور موقت قطبی میشوند و در کنار یک دیگر قرار می گیرند .

 

2- از میان جفت گازهای (CO,N2 (و(O2,CL2) کدام یک آسان تر به مایع تبدیل میشود؟

پاسخ: هر قدر نیروی جاذبه بین ذره ها کمتر باشد حالت فیزیکی ماده به حالت گاز نزدیک تر است و بالعکس هر چه نیروی جاذبه بین ذره ها بیشتر باشد حالت فیزیکی ماده به جامد نزدیک تر است.

Co,N2: مولکول CO  قطبی است در حالی که مولکول N2 ناقطبی می باشد.

در حقیقیت بین مولکول های CO  جاذبه دو قطبی _  دو قطبی برقرار است در حالی که بین مولکول های N2 نیروی جاذبه لوندون بر قرار می باشد و نیروهای جاذبه دوقطبی _  دوقطبی قوی تر از نیرو های جاذبه لوندون می باشد بنابرین مولکول های CO آسان تر به مایع تبدیل می شود

O2,CL2: هردو ناقطبی می باشند و در میان مولکول های ناقطبی آن که جرم مولکولی دارای  نیروهای بین مولکولی قوی تر است و چون CL2 سنگین تر است لذا CL2 آسان تر به مایع تبدیل می شود.

----------------------

پاسخ فکر کنید صفحه 96

گرافیت ساختار لایه ای دارد و بین لایه های آن نیرو های جاذبه ضعیف وان دروالسی برقرار است و همین نیروها سبب می شوند که لایه گهای گرافیت به آسانی روی یکدیگر بلغزند و موجب نرمی گرافیت می شوند.

----------------------

پاسخ فکر کنید صفحه 99

1- زنجیر اصلی طولانی ترین زنجیر است که کربن های بیشتری داد.

2-  اتم های کربنی که در زنجیر اصلی قرار نگرفته اند به عنوان شاخه فرعی در نظر می گیریم و آن را با نام بنیان الکیل مر بوطه مشخص می کنیم.

3- شماره گذاری زنجیر اصلی از طرفی که شاخه فرعی نزدیک تر باشد یعنی به کربن متصل به شاخه عدد کوچکتری تعلق میگیرد.

4- در صورت وجود چند شاخه شماره گذاری زنجیر اصلی به طوری  صورت می گیرد که مجموع  که مجموع شماره های کربن های شاخه دار   کمترین مقدار باشد.

5- ابتدا شماره های کربنی که شاخه به آن متصل است ذکر می کنیم ، سپس خط تیره می گذاریم به دنبال آن نا الکیل مربوط و سپس نام هیدروکربن هم با زنجیر اصلی را ذکر می کنیم.

6- اگر شاخه های متفاوت بر روی هیدروکربن قرار داشته باشند، رعایت حق تقدم ترتیب حروف الفبای لاتین ضروری است. مثلا (اتیل) مقدم بر (متیل) است.

 

 

فکر کنید صفحه 101

پاسخ:  مولکول هایی را که فرمول مولکولی یکسانی دارند ولی آرایش اتمی متفاوتی دارند

         هم پار یا ایزومر مینامند. 

CH3—CH2—HC=CH—CH2—CH3              3- هگزن

CH3—CH2—CH2—HC=CH—CH3              2- هگزن          

H2C=CH—CH2—CH2—CH2—CH3              1 -هگزن      
 

            2 - هگزنCH3—HC=CH—CH2—CH2—CH3

  

فکر کنید صفحه 106

پاسخ:

الف)  گروه عاملی هم در آلدهید ها و هم در کتن ها شامل گروه کربونیل است.

       گروه  کربونیل از  پیوندc  دوگانهو  o تشکیل شده است

ب)   در کتون ها گروه کربونیل به دو گروه الکیل یا آریل متصل است.

     اما در آلدهید ها گروه کربونیل با یک اتم کربن دیگر از یک طرف و اتم هیدروژناز طرف دیگر مرتبط است.

خودآزمایی75

                خودآزمایی87                   

 موضوع مطلب : جواب دروس دوم دبیرستان
          
دوشنبه ۱۳٩٢/۸/٦ :: ٥:۱٢ ‎ب.ظ

http://upload.tehran98.com/upme/uploads/3d12f48a835929161.gif http://upload.tehran98.com/upme/uploads/36467fdbfa6c0b7f1.gif
دوستان
امکانات جانبي

X بستن تبليغات
X بستن تبليغات